Obecné

Myslivecké sdružení Drásov z.s.


Myslivecké sdružení Drásov z.s. má 36 členů. Hlavním předmětem jeho činnosti je ochrana přírody a krajiny, podpora biodiverzity, myslivecké obhospodařování zvěře a propagace myslivosti jako nehmotného kulturního dědictví.

Drásovští myslivci pravidelně pořádají myslivecké plesy, myslivecká dětská odpoledne s hudebním večerem a aktivně se podílejí na ekologickém projektu Zelená pro Drásov, v rámci kterého obhospodařují soustavu biopásů, mezí a alejí.

Myslivecké sdružení Drásov z.s. hospodaří v honitbě Drásov o výměře více než 2000 ha; přičemž 1000 ha tvoří lesní plochy a 1000 ha zahrnují polní plochy a travní porosty. Mezi zvěř , která je v honitbě předmětem mysliveckého hospodaření, patří srnec obecný, prase divoké, muflon, zajíc polní, bažant obecný, kachna divoká, holub hřivnáč liška obecná, jezevec lesní kuna lesní i skalní, vrána obecná a straka obecná .

Z dalších druhů zvěře se setkáváme s psíkem mývalovitým coby invazivním druhem, lasicí hranostajem, tchořem tmavým, sojkou obecnou, křepelkou polní, či polákem velkým. Velmi cenná je reprodukce schopná populace koroptve obecné, coby indikátorového druhu kvality životního prostředí, stejně tak jako pravidelně hnízdící populace holuba doupňáka .

Z dalších zajímavých živočichů se kterými se na území honitby můžeme setkat, jmenujme čejku chocholatou, vydru říční, slepýše křehkého, roháče obecného či majku obecnou.


Aktivity Myslivekého sdružení Drásov

Dětský den s hudebním večerem


Projekt Zelená Pro Drásov

MS Drásov je jedním z aktivních spolutvůrců projektu Zelená pro Drásov. Tento projekt má za cíl vytvořit síť tzv. zelené infrastruktury v intenzivně obhospodařované krajině. Jedná se o systém alejí, biopásů a mezí, které fungují jako biokoridory, zvyšují potravní a krytovou nabídku živočichů, čímž dochází k navýšení přírodní rozmanitosti kulturní krajiny.

V rámci projektu Zelená pro Drásov obhospodařuje myslivecké sdružení bezmála 9 ha medonosných biopásů, vytvořilo nové meze a ve spolupráci se včelaři vysadilo alej o padesáti hrušních.

Biopásy, meze a aleje mají význam především pro drobnou zvěř - zajíce, bažanty a koroptve. Květnaté, extenzivně obhospodařované plochy jsou nicméně domovem mnoha druhů polních ptáků a také bezobratlých živočichů.

medonosný biopás s komunitní alejí

jetel inkarnát v biopásu u remízu

hrušňová alej s biopásem okolo cesty do Seker

biopás na s alejí na Kovadlech

jetel luční se čmelákem

biopás lemující cestu k remízu

jetel inkarnát se včelou medonosnou

Myslivecké plesy